Všeobecné podmínky účasti na Věrnostním programu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Věrnostní program, jak je dále popsán v těchto všeobecných podmínkách (dále jen „Věrnostní program“), je vytvořen a provozován obchodní společností banh-mi-ba s.r.o., IČO: 04767683, se sídlem Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 253151 (dále jen „banh-mi-ba“).

1.2. Věrnostního programu se může účastnit každá fyzická osoba, která se zaregistruje jako držitel věrnostní karty postupem uvedeným níže (dále jen „Zákazník“). Účastníkem věrnostního programu nemůže být žádná právnická osoba nebo společnost.

2. Aktivace věrnostní karty a registrace

2.1. Věrnostní kartu můžete zdarma získat na požádání u obsluhy v kterékoliv kamenné provozovně banh-mi-ba.

2.2. Pro aktivaci věrnostní karty se registrujte na internetových stránkách https://banhmiba.cz/karta/. Při registraci vyplňte číslo Vaší věrnostní karty, uvedené na její zadní straně u magnetického proužku.

Vyplňte dále registrační formulář. Registraci dokončíte odesláním vyplněného registračního formuláře. Dokončením registrace se karta aktivuje a systém Vám založí zákaznický účet.

2.3. Registrací udělujete souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a se svou účastí na Věrnostním programu.

2.4. Jako držitel věrnostní karty, který úspěšně dokončil registraci, můžete využívat výhod Věrnostního programu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách.

3. Výhody Věrnostního programu

3.1. Při provádění platby za konzumaci v kamenné provozovně banh-mi-ba jste oprávněni požádat o evidenci Vaší platby na věrnostní kartu. O evidenci Vaší platby na věrnostní kartu dle předchozí věty nelze požádat při platbě stravenkami. Na věrnostní kartě se Vaše zaevidované platby sčítají. Aktuální výše těchto plateb se promítne i ve Vašem zákaznickém účtu.

3.2. Za každých zaevidovaných 1.000 Kč se Vám připíše na Váš zákaznický účet bonus ve výši 50 Kč. Bonus je možné použít na úhradu ceny za konzumaci v kamenné provozovně banh-mi-ba až do výše 70 % placené ceny.

3.3. Svůj bonus můžete využít při jednotlivé platbě následujícím způsobem:

3.3.1. automaticky uplatnit bonus jeho odečtením z placené ceny po dosažení minimální výše bonusu 50 Kč na základě předložení Vaší věrnostní karty,

3.3.2. sbírat bonus na svém zákaznickém účtu a uplatnit ho na požádání – stačí oznámit Váš záměr obsluze a předložit Vaší věrnostní kartu.
Upozorňujeme, že bez předložení Vaší věrnostní karty nemůže být bonus při placení uplatněn žádným z výše uvedených způsobů.

3.4. Způsob uplatnění svého bonusu si můžete zvolit ve svém zákaznickém účtu v sekci „Můj profil“ a zde si jej můžete rovněž kdykoliv změnit. Aktuální výši Vašeho bonusu si můžete ověřit na svém zákaznickém účtu nebo u obsluhy v kamenné provozovně banh-mi-ba.

3.5. Pro uplatnění bonusu při jednotlivé platbě stačí oznámit svůj záměr obsluze a předložit Vaší věrnostní kartu. Upozorňujeme, že bez předložení věrnostní karty bonus nemůže být při placení uplatněn.

3.6. Společnost banh-mi-ba upozorňuje, že výhody Věrnostního programu nelze kombinovat s jinými slevami.

4. Ztráta nebo poškození karty

4.1. Při ztrátě Vaší věrnostní karty máte možnost ji zablokovat prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu v sekci „Můj profil – blokace karty“. V případě, že dojde ke ztrátě věrnostní karty a nedojde z Vaší strany k její zablokování, společnost banh-mi-ba není povinna nahradit Vám bonus.

4.2. O vydání nové věrnostní karty můžete požádat v kterékoliv kamenné provozovně banh-mi-ba. Pro aktivaci nové věrnostní karty musíte vyplnit číslo uvedené na její zadní straně u magnetického proužku v sekci „Můj profil – nová karta“ svého zákaznického účtu. Zadáním čísla nové věrnostní karty dle předchozí věty bude Vaše nová karta aktivována a Váš bonus bude připsán na tuto novou věrnostní kartu.

5. Ukončení účasti na Věrnostním programu

5.1. Vaší účast na Věrnostním programu můžete kdykoliv ukončit zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@banhmiba.cz. Společnost banh-mi-ba na základě Vaší žádosti ukončí Vaši účast do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti zrušením zákaznického účtu, včetně výmazu Vašich osobních údajů a deaktivací věrnostní karty.

5.2. Společnost banh-mi-ba je oprávněna ukončit Vaši účast na Věrnostním programu, pokud zjistí, že jste:

5.2.1. uvedli při registraci nepravdivé údaje;

5.2.2. užíváte Vaší věrnostní kartu v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami;

5.2.3. zneužili ochrannou známku nebo jiná práva duševního vlastnictví společnosti banh-mi-ba nebo poškodili její dobré jméno.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Součástí Věrnostního programu můžou být i předměty chráněné jako duševní vlastnictví společnosti banh-mi-ba.

6.2. Společnost banh-mi-ba si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky. Případná změna Všeobecných podmínek Vám bude oznámena e-mailem.

6.3. Společnost banh-mi-ba si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Věrnostní program. V takovém případě Vám nenáleží ze strany banh-mi-ba žádná náhrada bonusu nebo jiných výhod Věrnostního programu.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2017

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté při registraci

Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím pole „Souhlasím se všeobecnými podmínkami“ a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ berete na vědomí, že společnost banh-mi-ba je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jste vyplnili do registračního formuláře v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Společnost banh-mi-ba má postavení správce, registrovaného u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00070400.

Společnost banh-mi-ba bude zpracovávat jen osobní údaje, které jste jí poskytli vyplněním registračního formuláře. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely Vaší účasti ve Věrnostním programu po dobu Vaší účasti ve Věrnostním programu. Vaše osobní údaje budou dále zpracovávány pro účely zasílání informačních e-mailů o aktivitách, produktech a službách společnosti banh-mi-ba v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Pokud si nebudete přát, aby Vám společnost banh-mi-ba nadále takové e-maily zasílala, postačí, odhlásíte-li se od jejich odběru kliknutím na příslušný odkaz, obsažený v každé informační e-mailové zprávě.

2. Osobní údaje poskytnuté v rámci zákaznického účtu

V rámci svého zákaznického účtu můžete vyplnit další osobní údaje ve svém profilu. Vyplněním údajů a jejich uložením v zákaznickém účtu udělujete společnosti banh-mi-ba souhlas s jejich zpracováním pro účely Vaší účasti ve Věrnostním programu, zasíláni informačních e-mailů o aktivitách společnosti banh-mi-ba i dalšího zvyšování komfortu a rozsahu nabízených výhod Věrnostního programu. Tyto osobní údaje budou společností banh-mi-ba zpracovávány po dobu Vaší účasti ve Věrnostním programu nebo do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve Vašem zákaznickém účtu můžete kdykoliv odvolat na základě žádosti zaslané společnosti banh-mi-ba na e-mailovou adresu info@banhmiba.cz. Upozorňujeme, že společnost banh-mi-ba je oprávněna i po odvolání Vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje, které jí poskytnete, i bez Vašeho souhlasu v případech, kdy tak stanoví právní předpis. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete omezit rozsah výhod, které Vám budeme schopni nabízet.

3. Nakládání s osobními údaji

Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností banh-mi-ba nebo společností ASW Systems a.s., IČO: 28211189, se sídlem Pekařská 621/7, Praha 5, PSČ 15500, jako zpracovatelem. Společnost banh-mi-ba nebude předávat Vaše osobní údaje do jiných států.

Společnost banh-mi-ba bude zabezpečovat ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Máte právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů k výše uvedeným účelům. Požádáte-li o to, společnost banh-mi-ba Vám bez zbytečného odkladu sdělí informace v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Společnost banh-mi-ba má právo za poskytnutí informace od Vás požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že banh-mi-ba nebo její zpracovatel, ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat banh-mi-ba nebo jejího zpracovatele o vysvětlení, případně požadovat, aby banh-mi-ba nebo její zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů).

Se svými oprávněnými žádostmi se můžete obracet na banh-mi-ba na e-mailové adrese info@banhmiba.cz nebo písemně na adrese Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1. V případě, že banh-mi-ba Vaší žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů. Kontakt a další informace o Úřadu najdete na adrese https://www.uoou.cz.

pošli to dál